ការចុះឈ្មោះយានជំនិះថ្មីនៅអឺរ៉ុប

និន្នាការឆ្ពោះទៅរកការជិះរថយន្តនៅអឺរ៉ុបបានបន្តនៅឆ្នាំពិសេស Corona ឆ្នាំ 2020 និង 2021។ នៅឆ្នាំ 2021 រថយន្តកម្សាន្តប្រហែល 260043 ត្រូវបានចុះបញ្ជីថ្មីនៅអឺរ៉ុប។បរិមាណនៃការលក់នៃរថយន្តចរកើនឡើងលឿនជាងចំនួនលក់នៃចរ។អាឡឺម៉ង់ អង់គ្លេស បារាំង គឺជាប្រទេសកំពូលទាំង 3 ដោយការលក់។ទិន្នន័យលក់ និងក្រាហ្វខាងក្រោមបានមកពី ECF ។

Europe1


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២